Privacy policy Bator Steel

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego są używane ciasteczka?
 • Pomagają by strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
 • Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
 • Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak używana jest strona i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Rodzaje plików Cookies wykorzystywane na stronie.
RODZAJ PLIKU COOKIE NAZWAPLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
sesyjne qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress) Przechowywanie identyfikatora sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej. Nie
podmiotów zewnętrznych PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google – Zbieranie anonimowych statystyk. Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/. Nie

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

BATOR STEEL SP. Z O.O.
UL. WŁOCŁAWSKA 51A, 62-560 SKULSK
NIP: 6653046074| REGON: 521304018

Klauzula dla Klientów firmy BATOR STEEL SP. Z O.O.

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą). Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BATOR STEEL sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Włocławskiej 51a, 62-560 Skulsk, NIP: 6653046074, REGON: 521304018. Kontakt e-mail: batorbartosz@gmail.com.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych przed zawarciem umowy (np. przygotowanie dokumentów czy zebranie niezbędnych danych dla oznaczenia stron umowy) jak i zawarcia oraz wykonania umowy (w tym z osobą reprezentującą stronę umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych;
c) rozpatrywanie i składanie reklamacji w związku z wykonywaną umową na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o prawidłowe wykonanie umowy, jakość świadczonych usług;
d) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów firmy i dbanie o jej dobre imię
e) zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz wysyłanie i udzielanie odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wywiązywanie się z terminowego odpowiadania na pisma, realizowanie zobowiązań przy współpracy z kontrahentami, dbanie o właściwą komunikację z kontrahentami.
f) prowadzenia ewidencji kontrahentów wraz z prowadzeniem weryfikacji kontrahenta, który świadczy usługi na rzecz firmy zgodnie z wewnętrznymi procedurami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do właściwe zarządzanie bazą kontrahentów oraz dbanie o jakość dostarczanych usług.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy o współpracy,
b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
e) osoby upoważnione w imieniu administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI


Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

Klauzula dla osób będących potencjalnymi klientami bądź osobami występującymi w imieniu potencjalnych klientów firmy BATOR STEEL SP. Z O.O.

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą). Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BATOR STEEL sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Włocławskiej 51a, 62-560 Skulsk, NIP: 6653046074, REGON: 521304018. Kontakt e-mail: batorbartosz@gmail.com.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) nawiązywania relacji z potencjalnym kontrahentem bądź osobami działającymi w imieniu potencjalnych kontrahentów, w tym również składanie ofert i zapytań ofertowych, jak również prowadzenie pozostałych działań mających na celu nawiązywanie wszelkich kontaktów biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów jak również dbanie o interes Administratora,
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów Administratora.


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktów z potencjalnym kontrahentem, a po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej),
b) współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
c) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
d) osoby upoważnione w imieniu administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby Administrator mógł nawiązać relacje z potencjalnym kontrahentem a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy.

Klauzula dla osób korespondujących


na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą). Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BATOR STEEL sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Włocławskiej 51a, 62-560 Skulsk, NIP: 6653046074, REGON: 521304018. Kontakt e-mail: batorbartosz@gmail.com.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla kontrahentów, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi zainteresowanymi stronami,
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów Administratora.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji lub przez okres określony w umowie o współpracy (w przypadku korespondencji dotyczącej umowy),
b) dane osobowe przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
b) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
c) osoby upoważnione w imieniu administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Klauzula dla kandydatów do pracy


na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BATOR STEEL sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Włocławskiej 51a, 62-560 Skulsk, NIP: 6653046074, REGON: 521304018. Kontakt e-mail: batorbartosz@gmail.com.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:
• przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
b) Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) Przeprowadzenia działań przez Spółkę z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy o pracę w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym określonym w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. kierowanie na wstępne badania lekarskie). Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych i inne o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie mamy możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
b) dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte,
c) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy zostaną włączone w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika tj. 10 lat od ustania zatrudnienia,
d) dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa, jeśli dane te wejdą w skład dokumentacji pracowniczej i przetwarzanie tych danych przez Spółkę będzie wynikało z obowiązku prawnego.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
b) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora,
c) podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora: batorbartosz@gmail.com.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych w jest dobrowolne jednakże konieczne na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula dla użytkowników strony internetowej


na mocy art. 13 RODO. Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BATOR STEEL sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Włocławskiej 51a, 62-560 Skulsk, NIP: 6653046074, REGON: 521304018. Kontakt e-mail: batorbartosz@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą i hostingiem strony internetowej.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,


PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów, pliki cookies instalowane na stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i ich usunięcie może powodować zakłócenia w korzystaniu z serwisu internetowego.

Subscribe to our newsletter
and stay up to date with our offers

  Privacy policy

  Stay in touch


  We strive for continuous development based on the latest technology, which is why we regularly expand our range. If you haven’t been able to find the materials you need, please call us or send an enquiry via the contact form. We’ll find the best solution for you together!

  Division: Wielkopolska

  Włocławska 51a
  62-560 Skulsk

  tel. 732 90 90 70 – PL/ENG
  tel. 726 90 90 70 – PL
  tel. 720 47 44 74 – PL
  Send enquiry
  Division: Zachodniopomorskie

  Niemica 11c
  76-142 Malechowo

  tel. 889 009 001 – PL/ENG

  Send enquiry